PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG THÁI
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai10:42:16 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai10:41:48 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
3Khách vãng lai10:41:39 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv.aspx
4Khách vãng lai10:41:31 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
5Khách vãng lai10:41:25 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
6Khách vãng lai10:41:18 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
7Khách vãng lai10:41:11 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
8Khách vãng lai10:41:08 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
9Khách vãng lai10:41:02 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
10Khách vãng lai10:40:58 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/default.aspx
11Khách vãng lai10:40:52 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
12Khách vãng lai10:40:42 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
13Khách vãng lai10:40:32 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
14Khách vãng lai10:40:17 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
15Khách vãng lai10:40:08 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
16Khách vãng lai10:39:47 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
17Khách vãng lai10:38:58 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7001
18Khách vãng lai10:24:59 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14260
19Khách vãng lai10:08:41 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6350
20Khách vãng lai09:59:35 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13608
21Khách vãng lai09:58:11 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNVC-00242
22Khách vãng lai09:45:35 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
23Khách vãng lai09:15:05 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
24Khách vãng lai08:50:58 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10433
25Khách vãng lai08:36:51 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14289
26phamthiminhhue08:13:35 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10435
27phamthiminhhue08:13:30 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
28phamthiminhhue08:12:24 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/viet_tin.aspx
29phamthiminhhue08:12:17 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/main_he_thong.aspx
30Khách vãng lai08:12:07 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
31Khách vãng lai08:11:11 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10435
32Khách vãng lai08:11:00 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
33Khách vãng lai08:06:35 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
34Khách vãng lai08:06:28 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
35Khách vãng lai08:01:43 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1_c1.aspx
36Khách vãng lai07:59:15 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
37Khách vãng lai07:56:47 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
38Khách vãng lai07:56:45 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
39Khách vãng lai07:56:27 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
40Khách vãng lai07:56:20 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
41Khách vãng lai07:56:08 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
42Khách vãng lai07:55:49 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
43Khách vãng lai07:55:31 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
44Khách vãng lai07:55:08 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
45Khách vãng lai07:54:47 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
46Khách vãng lai07:54:30 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
47Khách vãng lai07:54:12 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc_tong_hop.aspx
48Khách vãng lai07:50:52 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
49Khách vãng lai07:50:50 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
50Khách vãng lai07:50:48 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
51Khách vãng lai07:50:22 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
52Khách vãng lai07:50:21 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
53Khách vãng lai07:50:04 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
54Khách vãng lai07:50:03 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
55Khách vãng lai07:50:01 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
56Khách vãng lai07:49:53 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
57Khách vãng lai07:49:40 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
58Khách vãng lai07:49:38 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
59Khách vãng lai07:49:36 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
60Khách vãng lai07:49:21 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
61Khách vãng lai07:49:10 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14446
62Khách vãng lai07:49:09 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14446
63Khách vãng lai07:48:56 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
64Khách vãng lai07:48:28 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
65Khách vãng lai07:44:51 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10434
66Khách vãng lai07:37:49 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_2_c1.aspx
67Khách vãng lai07:08:06 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10434
68Khách vãng lai06:57:00 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14258
69Khách vãng lai06:02:10 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6996
70Khách vãng lai05:49:22 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
71Khách vãng lai04:36:00 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6361
72Khách vãng lai04:32:14 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_lop.aspx
73Khách vãng lai01:52:42 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_lop.aspx
74Khách vãng lai01:51:47 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10430
75Khách vãng lai01:22:08 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
76Khách vãng lai01:20:01 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10435
77Đào Thị Ngát01:19:19 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10435
78Đào Thị Ngát01:19:14 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
79Đào Thị Ngát01:07:01 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/viet_tin.aspx
80Đào Thị Ngát01:06:58 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/main_he_thong.aspx
81Đào Thị Ngát01:06:54 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/default.aspx
82Khách vãng lai01:06:39 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/login.aspx
83Khách vãng lai01:06:05 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
84Khách vãng lai01:04:33 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
85Khách vãng lai00:21:52 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=338
86Khách vãng lai00:21:15 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Calender.aspx
87Khách vãng lai00:16:56 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13626
14 11 2018