PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG THÁI
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 23 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai04:44:45 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai04:44:30 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv.aspx
3Khách vãng lai04:44:08 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
4Khách vãng lai04:43:55 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
5Khách vãng lai04:43:38 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
6Khách vãng lai04:43:23 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
7Khách vãng lai04:43:16 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/default.aspx
8Khách vãng lai04:43:00 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
9Khách vãng lai04:42:50 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
10Khách vãng lai04:42:42 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
11Khách vãng lai04:42:29 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
12Khách vãng lai04:42:23 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
13Khách vãng lai04:42:19 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
14Khách vãng lai04:31:51 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
15Khách vãng lai04:02:23 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
16Khách vãng lai03:39:45 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6353
17Khách vãng lai03:29:18 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
18Khách vãng lai03:27:42 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
19Khách vãng lai03:20:20 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14252
20Khách vãng lai03:07:03 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGK5-00298
21Khách vãng lai02:41:40 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_2_c1.aspx
22Khách vãng lai01:43:37 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14256
23Khách vãng lai01:06:53 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
24Khách vãng lai00:30:36 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNVC-00231
23 1 2019