PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG THÁI
Video hướng dẫn Đăng nhập

KỈ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM : MÙA XUÂN, ƯỚC VỌNG VÀ NIỀM TIN.

             Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, một mốc son chói lọi trên đường phát triển của dân tộc.

           Cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, nước ta chìm trong đêm dài nô lệ. Người dân liên tiếp đứng lên chống ách áp bức, bóc lột của thực dân cướp nước và phong kiến tay sai.

           Các phong trào diễn ra mạnh mẽ, tràn đầy khí phách bất khuất và sáng ngời tinh thần yêu nước, nhưng tất cả đều không thành công, vì thiếu một đường lối đúng.Từ khi thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng nước ta, lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX.

         Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là một trong những trang chói lọi nhất trong lịch sử dân tộc, một dấu mốc trọng đại trong suốt chiều dài mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, mở ra bước ngoặt lớn, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Người dân từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

           Tiếp đó, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và kiên cường của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã tiến hành cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.Sự nghiệp kháng chiến trường kỳ kéo dài trong suốt chín năm của nhân dân Việt Nam (1945 – 1954), đã đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ hai của thực dân Pháp.

          Thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đã làm rạng rỡ lịch sử dân tộc Việt Nam, có ý nghĩa thời đại to lớn, cổ vũ mạnh mẽ nhân dân các nước thuộc địa vùng dậy đấu tranh giành quyền độc lập, tự do, mở đầu giai đoạn sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân cũ trên thế giới.Thắng lợi của cuộc kháng chiến đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược, đồng thời chấm dứt ách thống trị thực dân Pháp trong gần một thế kỷ trên đất nước ta; miền Bắc được giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, tạo cơ sở để nhân dân ta giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

           Trải qua 21 năm (1954 - 1975) kháng chiến đầy gian khổ, hy sinh, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giành thắng lợi từng bước, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn vào mùa Xuân 1975 lịch sử.

          Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi là sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm, giành độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam ở thế kỷ XX. Từ đây, đất nước Việt Nam được hoàn toàn độc lập, tự do, thống nhất.

           Bước vào thời kỳ hòa bình, xây dựng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế đất nước tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước được hình thành, phát triển.

           Văn hóa - xã hội ngày càng phát triển, công tác xóa đói giảm nghèo đạt được những thành tựu quan trọng, sớm hoàn thành các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc, được quốc tế đánh giá cao; diện mạo đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều đổi mới. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Ðại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường.

          Công tác xây dựng Ðảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Quan hệ đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu. Thế và lực của đất nước không ngừng tăng lên. Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã thu được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

          Thực tế đã chứng minh và khẳng định vai trò lịch sử của Đảng ta - vai trò lãnh đạo, dẫn dắt cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Để hoàn thành sứ mệnh vẻ vang đó, Đảng ta luôn quan tâm chăm lo xây dựng, chỉnh đốn đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo và uy tín của Đảng.

        Trong giai đoạn cách mạng mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập quốc tế, dân tộc ta đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đặt ra hết sức cấp bách, đòi hỏi phải được tiến hành đồng bộ và toàn diện, nhằm ngăn chặn cho được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên.

        Cùng với các giải pháp đồng bộ, toàn diện nhằm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng chính trị, tổ chức, cán bộ, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được triển khai quyết liệt,thanh lọc đội ngũ để xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin trong nhân dân.

       Công tác phòng, chống tham nhũng được tiến hành một cách quyết liệt, đồng bộ với tinh thần nói đi đôi với làm, tạo hiệu ứng tích cực, mạnh mẽ trong toàn xã hội, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao, các tổ chức quốc tế ghi nhận. Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi và có chiều hướng thuyên giảm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo động lực mới, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiến tới Chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

       Thực tiễn lịch sử 90 năm qua của cách mạng Việt Nam đã khẳng định mối liên hệ mật thiết, gắn bó máu thịt giữa  Đảng với nhân dân là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và cách mạng Việt Nam.Mối liên hệ đó đã không ngừng được củng cố, tăng cường qua mọi giai đoạn của cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo dân tộc Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vô cùng to lớn, những thành tựu có ý nghĩa lịch sử chính là nhờ gắn bó máu thịt với nhân dân, đoàn kết, tập hợp, phát huy được sức mạnh của toàn dân. Đây là một trong những nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam 90 năm qua, là cội nguồn của sức mạnh Việt Nam.

       Đảng ta ra đời vào mùa Xuân năm 1930 và Đảng đã đem về cho dân tộc ta những mùa xuân tràn đầy hạnh phúc và ước vọng.

          Xuân Canh Tý đang về trên khắp mọi miền quê với chan chứa niềm tin và hy vọng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước tiếp tục vượt qua gian khó, thử thách, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã được Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra và tiến tới Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc  lần thứ XIII của Đảng. Tất cả vì mục tiêu   dân giàu nước mạnh, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng to đẹp, đàng hoàng hơn như mong muốn của Bác Hồ kính yêu.

          Các em học sinh thân mến !

          Năm 2020 với rất nhiều sự kiện trọng đại : Kỉ niệm 90 năm  Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; Kỉ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,  Kỉ niệm 45 năm giải phóng miền Nam.  

        Tìm hiểu về Đảng cộng sản Việt Nam là một nội dung vô cùng  rộng lớn, cô trò ta hãy cùng nhau thử sức từ một việc rất nhỏ sau đây nhé. Nhân dịp Kỉ niệm  90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và mừng xuân Canh Tý  cô giới thiệu ô chữ kì diệu có nội dung  chính về sự kiện thành lập Đảng đồng thời một số nội dung liên quan chi bộ đầu tiên của huyện Ninh Giang và chi bộ đầu tiên của xã Hồng Dụ tiền thân của đảng bộ  xã Hồng Dụ ngày nay. Cô mong có thật nhiều em tham gia giải đố ô chữ.

        Muốn tìm đúng tất cả đáp án  trong 18 hàng ngang từ đó có ô chữ từ khóa theo cột dọc của bảng sau không phải đơn giản. Đầu tiên cô bật mí các em đọc kĩ lại bài 7 môn lịch sử lớp 5 : ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI . Một bài học lịch sử viết cho chương trình Tiểu học đó không đủ thông tin để tìm ra đáp án cho các hàng ngang nên các em hãy đọc thêm một số thông tin cung cấp cách hiểu một số từ ngữ thường dùng nói và viết về Đảng cộng sản Việt Nam.Cũng có nội dung có thể các em cần sự cứu trợ từ các ông, các bà là đảng viên đó cũng là những bài học lịch sử mà các em cần hiểu. Vì đây là ô chữ khá phức tạp nên cô  đều để chữ cái ở mỗi  đầu hàng  và chữ cái cuối hàng  giúp các em thuận lợi trong việc tìm ra từ hoặc cụm từ để điền vào  từng hàng ngang.

        Trường Tiểu học Hồng Thái có 5 phần thưởng đặc biệt cho 5 học sinh tìm đủ, đúng đáp án và có câu trả lời sớm nhất. Để tiện xác minh  5 học sinh nào là những người có câu trả lời sớm các em hãy gọi điện theo số máy 097 428 4158 khi tìm ra đáp án cho đủ các hàng và ô chữ  có từ khóa( cột dọc đã đổ màu), hoặc các em có thể gửi thư điện tử theo địa chỉ : nhungtieuhochongthai@gmail.com

        Nhân dịp năm mới cô chúc các em học sinh chăm ngoan học giỏi  là con ngoan trò giỏi xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ  .

                                                                                                            Hồng Dụ, ngày 21 tháng 1 năm 2020

                                                                                                                           Người viết bài

                                                                                                                 Cô giáo Trịnh Thị Nhung

 

           Sau đây là một số nội dung các em đọc và tham khảo để tìm ra các từ trong các hàng của một số ô chữ .

1. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hay còn gọi là Đảng viên là người gia nhập và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời sinh hoạt tại tổ chức này.

2. Các tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc : tập trung dân chủ.

3. Tại các xã, phường và thị trấn, Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức thành các Đảng bộ Xã, Đảng bộ Phường và Đảng bộ Thị trấn.

4. Ban Chấp hành Đảng bộ Xã/ Phường và Thị trấn được gọi là Đảng ủy Xã/Phường/Thị trấn. Đứng đầu là Bí thư Đảng ủy Xã/Phường/Thị trấn.

5. Đầu năm 1937, đồng chí Lê Thanh Nghị được Xứ ủy cử về Hải Dương xây dựng cơ sở Đảng phát triển phong trào…Tháng 8/1938 đồng chí Lê Thanh Nghị tổ chức thành lập chi bộ Đảng nhà máy nước Ninh Giang,  gồm các đồng chí Lê Thanh Nghị, Lưu Tế Mỹ, đồng chí Kế, , đồng chí Huống, do đồng chí Lê Thanh Nghị làm bí thư. Đây là chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Ninh Giang  và cũng là một trong ba chi bộ của tỉnh Hải Dương lúc bấy giờ. (Theo tài liệu : Lịch sử Đảng bộ huyện Ninh Giang )

  

Ô CHỮ KÌ DIỆU, CHỦ ĐỀ:  MỪNG ĐẢNG QUANG VINH

Dưới đây là những câu hỏi của Ô CHỮ KÌ DIỆU

       Hàng 1

Từ gồm 8 chữ cái ,  là từ còn thiếu trong câu sau : Tại các xã, phường và thị trấn, Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức thành các………, Đảng bộ Phường và Đảng bộ Thị trấn.

       Hàng2

 Gồm 20 chữ cái : Tên một trong  ba tổ chức cộng sản được hợp nhất thành Đảng cộng sản Việt Nam.

      Hàng 3

Gồm 12 chữ cái : Ai là người chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng cộng sản Việt Nam.

      Hàng 4

Gồm 8 chữ cái : Hội nghị  hợp nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu ?

      Hàng 5

Gồm 14 chữ cái, cụm từ còn thiếu trong câu sau : Các tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc : ……………….

      Hàng  6

Gồm 24  chữ cái : Tên một trong  ba  tổ chức cộng sản được hợp nhất thành Đảng cộng sản Việt Nam.

      Hàng 7

Gồm 19 chữ cái , cụm từ còn thiếu trong câu sau : Từ khi cách mạng nước ta có Đảng lãnh đạo đã giành được …………………

     Hàng 8

Gồm 19 chữ cái , cụm từ còn thiếu trong câu sau : Công tác đấu tranh …… …. được triển khai quyết liệt,

     Hàng 9

Gồm 16 chữ cái : Tên một trong  ba tổ chức cộng sản được hợp nhất thành Đảng cộng sản Việt Nam.

    Hàng 10

Gồm 8 chữ cái, từ còn thiếu trong câu sau : Ban Chấp hành Đảng bộ Xã/ Phường và Thị trấn được gọi là ……………../Phường/Thị trấn

    Hàng  11

Gồm 7 chữ cái :  Tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng Sản Việt Nam là ai .

    Hàng 12

Gồm 8 chữ cái, từ còn thiếu trong câu sau : Người gia nhập và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời sinh hoạt tại tổ chức này thì gọi là …………….

    Hàng13

Gồm 6 chữ cái : Tiền thân  Đảng bộ xã Hồng Dụ hiện nay khi mới thành lập có tên là gì?

    Hàng 14

Gồm 9 chữ cái và  một con số, từ và số  còn thiếu trong câu sau : Ngày 3/2/2020 Đảng cộng sản Việt Nam ……………ngày thành lập.

    Hàng 15

Gồm 5 chữ cái : Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản diễn ra trong hoàn cảnh  bí mật hay công khai ?

    Hàng  16

Gồm 14 chữ cái.  Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay là ai ?

    Hàng 17

Gồm 11 chữ cái . Bí thư chi bộ đảng đầu tiên ở huyện Ninh Giang là ai ?

    Hàng 18

Gồm 15 chữ cái , cụm từ còn thiếu trong câu sau : Tất cả vì mục tiêu  …….., xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng to đẹp, đàng hoàng hơn như mong muốn của Bác Hồ kính yêu.

 

 

 

 

 

 

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Với nhịp sống ngày càng sôi động của xã hội hiện đại thì vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng chiếm vị thế. Thế kỷ XXI đang đề cao vai trò của người phụ nữ, điều đó đò ... Cập nhật lúc : 12 giờ 59 phút - Ngày 7 tháng 3 năm 2020
Xem chi tiết
Thực hiện Kế hoạch số 06 - KH/ ĐU. ngày 2/2/2020 của Đảng ủy xã Hồng Dụ về Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023. Sáng ngày 19/2/2020 Chi bộ trường TH Hồng Thái đã long trọn ... Cập nhật lúc : 10 giờ 11 phút - Ngày 21 tháng 2 năm 2020
Xem chi tiết
Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, một mốc son chói lọi trên đường phát triển của dân tộc. ... Cập nhật lúc : 14 giờ 37 phút - Ngày 30 tháng 1 năm 2020
Xem chi tiết
Hồ Chí Minh - Người là niềm tin, niềm hy vọng, niềm kiêu hãnh của dân tộc Việt Nam. Người là tấm gương ngời sáng cho bao thế hệ phấn đấu rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức, Người vẫn số ... Cập nhật lúc : 7 giờ 59 phút - Ngày 20 tháng 1 năm 2020
Xem chi tiết
Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Thầy và trò trường tiểu học Hồng Thái long trọng tổ chức chương trình Hội khỏe phù đổng cấp t ... Cập nhật lúc : 9 giờ 49 phút - Ngày 1 tháng 1 năm 2020
Xem chi tiết
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 với mục tiêu phát triển năng lực học sinh, học tập trải nghiệm sáng tạo, hình thành kỹ năng sống, giáo dục đạo đức truyền thống của quê hương, đất nướ ... Cập nhật lúc : 12 giờ 23 phút - Ngày 30 tháng 12 năm 2019
Xem chi tiết
Năm học 2018 - 2019 chi bộ đã giới thiệu và giúp đỡ đ/c Hà Thị Sao - quần chúng ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trong quá trình theo dõi chi bộ xét thấy đồng chí Hà Thị Sao có nhiều ... Cập nhật lúc : 9 giờ 9 phút - Ngày 27 tháng 11 năm 2019
Xem chi tiết
Hoà chung với khí thế tưng bừng, phấn khởi của ngành giáo dục cả nước tri ân 37 năm ngày nhà giáo việt nam (20/11/1982 - 20/11/2019). Thực hiện kế hoạch năm học và được sự đồng ý của Đảng ủ ... Cập nhật lúc : 13 giờ 20 phút - Ngày 26 tháng 11 năm 2019
Xem chi tiết
Hòa chung không khí tưng bừng phấn khởi đó, tổ 1 – 2 - 3 ,Trường Tiểu học Hồng Thái ra sức thi đua lập thành tích mừng 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2019) ... Cập nhật lúc : 9 giờ 33 phút - Ngày 21 tháng 11 năm 2019
Xem chi tiết
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn – Đôi mắt giúp con người cảm nhận về thế giới quan một cách rõ ràng, sinh động, giúp quá trình lao động, vui chơi, giải trí của con người diễn ra một cách thuận ... Cập nhật lúc : 15 giờ 50 phút - Ngày 11 tháng 11 năm 2019
Xem chi tiết
1234567891011121314
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
Hướng dẫn kiểm tra đánh giá cuối năm môn Tiếng Anh lớp 3, lớp 4, lớp 5 năm học 2012-2013
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai Mô hình VNEN năm học 2013-2014
Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
Thông tư 32 về việc đánh giá, xếp loại học sinh bậc tiểu học
Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi lớp 4 cấp trường tháng 03/2013
Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi lớp 4 cấp trường tháng 01/2013
Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi lớp 4 cấp trường tháng 12/2012
Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi lớp 4 cấp trường tháng 11/2012
Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi lớp 3 cấp trường - lần 2
Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi lớp 3 cấp trường - lần 1
Đề thi giáo viên giỏi cấp trường chào mừng ngày 08/3 - 26-3 năm học 2012 - 2013
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2012 - 2013
Mẫu đánh giá, xếp loại Cán bộ, giáo viên , nhân viên năm học 2012 - 2013 của PGD
Hướng dẫn của Công Đoàn giáo dục huyện V/v xét trợ cấp Hưởng ứng năm gia đình Việt Nam năm 2013 và Tháng hành động vì Trẻ em, Ngày gia đình Việt Nam trong CNVC, LĐ
Kết quả giao lưu học sinh giỏi lớp 3, 4 năm học 2012 - 2013
Kết quả xếp giải Viết chữ đẹp cấp huyện năm học 2012 - 2013 (Xếp theo thứ tự các trường Tiểu học trong huyện)
Kết quả xếp giải Olympic học sinh giỏi lớp 5 cấp huyện + Tỉnh năm học 2012 - 2013 (Xếp theo thứ tự các trường Tiểu học trong huyện)
Kết quả xếp giải Olympic học sinh giỏi lớp 5 cấp Tỉnh năm học 2012 - 2013 (Xếp theo thứ tự PGD)
Kế hoạch giao lưu học sinh giỏi lớp 3, 4 của Phòng GD&ĐT Bình Giang
Kế hoạch + Lịch kiểm tra thi đua năm học 2012 - 2013
Báo cáo kết quả Hội giảng chào mừng ngày 08/3 và 26/3 năm học 2012 - 2013
Mẫu báo cáo, biên bản, phiếu kiểm tra thi đua năm học 2012 - 2013 của Phòng GD